Skip to content

Iskola

Dr. Batthyány – Strattmann László Általános Iskola

Címe: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 92.

Tel: 96/576-083.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iskolánk, a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola a névadó szülőházában működik. A Batthyány-kastélyban 1949 óta folyik iskolarendszerű oktatás. A névadó tiszteletére 1988-ban avattak emléktáblát. 1990-ben – a szegények orvosa születésének 120. évfordulója alkalmából- vette fel az intézmény a ház híres szülöttének nevét. A kastélyhoz építészetileg harmonikusan megtervezett tornacsarnok épült 2002-ben.
A környezeti feltételek tekintetében igen kedvező a kastélyt övező, parkosított zöldövezet, mely hatékony színtere a környezeti kultúrára nevelésnek. A települési környezet tekintetében előnyös adottság a faluházhoz való közelség, ahol könyvtár és színházterem is működik.

Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely – a szegények orvosa szülőhelyének -, szűkebb pátriánknak a Szigetköz hagyományainak, valamint tágabb hazánk a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás a tágabb nemzeti közösséghez történő kötődés kialakításával járó nevelési feladatokat is magában hordozza.
Intézményünk fenntartója Dunakiliti Község Önkormányzata, feladat-ellátási kötelezettségét közoktatási társulás formájában látja el Feketeerdő Önkormányzatával együttműködve.
A működési feltételrendszer alapvető feltétele az Alapító Okirat. A dokumentum tartalmának megfelelően az intézmény alaptevékenysége:

 • Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 • Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység
 • Intézményi étkeztetés
 • Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
 • A többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók megalapozó iskolai oktatása
 • Az intézmény működési területe: Dunakiliti község közigazgatási területe és Feketeerdő község közoktatási feladat-ellátási területe.
 • Az iskola alapvető feladata a működési területéhez tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.

Az alapfokú nevelés-oktatás négy szakaszra tagolódik:

 • az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető,
 • a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő,
 • az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó,
 • a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz.
 • E feladat megvalósítása érdekében intézményünk 8 évfolyamos általános iskolaként működik.
 • A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben önállóan boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Fő cél: emberséget és tudást adni a felnövekvő dunakiliti polgároknak.
 • Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra.
 • A demokrácia jegyében, annak értékrendjére építve olyan demokratikus magatartásra neveljük tanulóinkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megnyilvánulhatnak. Másik oldalról – az iskolafokozat feladatából adódóan – az általános műveltségnek szilárd alapjait igyekszünk elsajátíttatni tanulóinkkal. A közös nemzeti értékek ápolása terén fontos szerepet tulajdonítunk a hagyományoknak, a nemzeti identitástudat kialakításának, beleértve az etnikumok azonosságtudatának ápolását, kibontakozását is.

Ezen cél(ok) elérése érdekében nevelő-oktató munkánk során az alábbi területek élveznek prioritást:

 • Szilárd alapkészségek kialakítása, fejlesztése
 • A személyiség harmonikus fejlesztése
 • Kommunikációs kultúra fejlesztése (anyanyelvi, idegen nyelv, informatika)
 • A permanens tanulás, mint a XXI. század szükséglete
 • Lokálpatrióta személetmód kialakítása
 • Hagyományőrzés, -ápolás
 • Tanulóink felkészítése a sikeres középiskolai tanulmányokra

A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola stabil helyet foglal el a térségi közoktatási intézménystruktúrában. Tanulómegtartó képessége döntő mértékben köszönhető a szülők és partnerek bizalmát élvező, tapasztalatokban gazdag nevelőtestületnek. Komoly szakmai felelősséget vállalnak pedagógusaink nemcsak az átlagos képességű, hanem a tehetséges, a felzárkóztatásra szoruló és a sajátos nevelési igényű gyermekekért is. Az iskola szellemi központ szerepét is betölti a település életében. A fenntartó önkormányzat anyagilag és erkölcsileg is támogatja nevelési-oktatási céljainak megvalósítása érdekében. A térségi és nemzetközi kapcsolatok lehetőséget nyújtanak nevelési feladataink megvalósítására, a szakmai kitekintésre, tapasztalatcserére, módot adva a szemléletalakításra. Számba véve erősségeinket, lehetőségeinket, behatárolva a fejlesztésre váró területeket, az intézmény jövőképe megalapozottan pozitív.
Oktatási-nevelési módszereink bevallottan a hagyományos jól bevált pedagógiai módszerek alkalmazása, de fogadó készek vagyunk az új korszerű, hatékony módszerek iránt is.