Dunakiliti

Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola

A hagyományőrzés folyamatos Batthyány doktor szellemében az általános iskolában.

Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola

Címe: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 92.

Tel: 96/576-083.

E-mail: [email protected]

Intézményvezető: Réder Tamás

Helyettes: Rigó Klára

Iskolánk, a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola a névadó szülőházában működik. A Batthyány-kastélyban 1949 óta folyik iskolarendszerű oktatás. A névadó tiszteletére 1988-ban avattak emléktáblát. 1990-ben – a szegények orvosa születésének 120. évfordulója alkalmából – vette fel az intézmény a ház híres szülöttének nevét. A kastélyhoz építészetileg harmonikusan megtervezett tornacsarnok épült 2002-ben. A környezeti feltételek tekintetében igen kedvező a kastélyt övező, parkosított zöldövezet, mely hatékony színtere a környezeti kultúrára nevelésnek. A települési környezet tekintetében előnyös adottság a faluházhoz való közelség, ahol könyvtár és színházterem is működik.

Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely – a szegények orvosa szülőhelyének -, szűkebb pátriánknak a Szigetköz hagyományainak, valamint tágabb hazánk a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás a tágabb nemzeti közösséghez történő kötődés kialakításával járó nevelési feladatokat is magában hordozza. Az iskolát a Győri Tankerület működteti. A dokumentum tartalmának megfelelően az intézmény alaptevékenysége:

 • Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 • Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység
 • Intézményi étkeztetés
 • Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
 • A többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók megalapozó iskolai oktatása
 • Az intézmény működési területe: Dunakiliti község közigazgatási területe és Feketeerdő község közoktatási feladat-ellátási területe.
 • Az iskola alapvető feladata a működési területéhez tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.

Az alapfokú nevelés-oktatás négy szakaszra tagolódik:

 • az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető,
 • a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő,
 • az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó,
 • a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz.
 • E feladat megvalósítása érdekében intézményünk 8 évfolyamos általános iskolaként működik.
 • A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben önállóan boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Fő cél: emberséget és tudást adni a felnövekvő dunakiliti polgároknak.
 • Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra.
 • A demokrácia jegyében, annak értékrendjére építve olyan demokratikus magatartásra neveljük tanulóinkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megnyilvánulhatnak. Másik oldalról – az iskolafokozat feladatából adódóan – az általános műveltségnek szilárd alapjait igyekszünk elsajátíttatni tanulóinkkal. A közös nemzeti értékek ápolása terén fontos szerepet tulajdonítunk a hagyományoknak, a nemzeti identitástudat kialakításának, beleértve az etnikumok azonosságtudatának ápolását, kibontakozását is.

Ezen cél(ok) elérése érdekében nevelő-oktató munkánk során az alábbi területek élveznek prioritást:

 • Szilárd alapkészségek kialakítása, fejlesztése
 • A személyiség harmonikus fejlesztése
 • Kommunikációs kultúra fejlesztése (anyanyelvi, idegen nyelv, informatika)
 • A permanens tanulás, mint a XXI. század szükséglete
 • Lokálpatrióta személetmód kialakítása
 • Hagyományőrzés, -ápolás
 • Tanulóink felkészítése a sikeres középiskolai tanulmányokra

A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola stabil helyet foglal el a térségi közoktatási intézménystruktúrában. Tanulómegtartó képessége döntő mértékben köszönhető a szülők és partnerek bizalmát élvező, tapasztalatokban gazdag nevelőtestületnek. Komoly szakmai felelősséget vállalnak pedagógusaink nemcsak az átlagos képességű, hanem a tehetséges, a felzárkóztatásra szoruló és a sajátos nevelési igényű gyermekekért is. Az iskola szellemi központ szerepét is betölti a település életében. A fenntartó önkormányzat anyagilag és erkölcsileg is támogatja nevelési-oktatási céljainak megvalósítása érdekében. A térségi és nemzetközi kapcsolatok lehetőséget nyújtanak nevelési feladataink megvalósítására, a szakmai kitekintésre, tapasztalatcserére, módot adva a szemléletalakításra. Számba véve erősségeinket, lehetőségeinket, behatárolva a fejlesztésre váró területeket, az intézmény jövőképe megalapozottan pozitív. Oktatási-nevelési módszereink bevallottan a hagyományos jól bevált pedagógiai módszerek alkalmazása, de fogadó készek vagyunk az új korszerű, hatékony módszerek iránt is.

Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00 – 18.00
Cs: 14.00 – 18.00
P: 8:00 – 16.00
 

Előjegyzés alapján a: +36304521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13 – 16 óráig
Kedd: 8 – 12 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig

Körzet: Dunakiliti, Feketeerdő területi védőnői körzet

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 96.

Védőnő: Szanyi Dóra Eszter

Telefon: (3620)231 3396

E-mail: [email protected]

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
hétfőtől péntekig: 08:00-16:00
Telefon: (3620)231 3396

TANÁCSADÁS:
Csecsemő-,gyermek- és ifjúsági tanácsadás: hétfő: 09:00-11:00

Nők, várandós anyák részére tanácsadás: csütörtök: 11:00-13:00

Háziorvossal tartott tanácsadás:
hétfő: 13:00-13:45

Gyermek MSzSz: Minden hónap negyedik kedd 14:00

Tanácsadásra előre egyeztetett időpontban lehet érkezni!

Települési főépítész: M. Fábián Edit

Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal (Dunakiliti Kossuth Lajos utca 86.)

Elérhetőségek:
Telefon: +3620 268 2913
E-mail cím: [email protected]