Dunakiliti

Polgármesteri Program 2019-24.

Mottója minden cselekedetemnek: Együtt Dunakilitiért! Építsük együtt a jövőt a lakossággal, a vállalkozókkal, az egyesületekkel.

Együtt Dunakilitiért!

Nagy örömömre szolgál, hogy a településen élők akaratának megfelelően a következő öt évben is folytathatom faluvezetői munkámat, hálás szívvel mondok köszönetet a bizalomért.

Általános gyakorlat, hogy az önkormányzati választásokat követően a lehető leghamarabb – általában az alakuló ülésen – a megválasztott polgármester ismerteti a következő ciklusra vonatkozó terveit, elképzeléseit. Én is ezt teszem most.

Önök elé tárom polgármesteri programomat, az ötéves ciklus során végrehajtandó feladatok körét. Programom szorosan ráépül az előző öt év fejlődéseire, annak folytatása. Legfőbb elképzelésem ugyanis, hogy az elmúlt 5 évben jó úton jártunk, és hogy folytatni kell az elmúlt 5 év munkáját.

Tudjuk honnan, hová akarjuk eljuttatni szeretett falunkat, Dunakilitit.

Továbbra is hangsúlyozom, hogy szeretnék minden dunakiliti lakosra odafigyelni a pici gyerektől a legidősebbekig. Köszönteni szeretnék – úgy ahogy tettem eddig is – minden településünkre születő gyermeket, és elkísérni utolsó útjára a búcsúzókat. Gazdaságosan működtetni a most épülő bölcsődét, odafigyelni az óvodára, iskolára, a tehetségekre, a helyi vállalkozókra, munkahelyekre, egyesületekre, közbiztonságra. Arra, hogy jó utak, járdák épüljenek Dunakilitin, tervek készüljenek a kerékpárútra a Duna-hídtól Mosonmagyaróvárig. Élhető és vonzó legyen a falukörnyezet. Jó partnerséget szeretnék továbbra is az egyházközséggel. A betegekről, a megfelelő egészségügyi ellátásról, az idősekről is gondoskodni kell. Az egészségház már elkészült, de szükség lenne Nyugdíjasházra.

Programomat 10 pontban fogalmaztam meg. Olvashatják ezt majd a hirdetőtáblákon, kitesszük a hivatal bejáratához és felkerül a település honlapjára is.

Készíttettem és eljuttattam minden háztartásba egy térképet, Dunakiliti jövő(tér)képét. Ennek segítségével nyomon tudják követni vállalásainkat, célkitűzéseinket.

Mottója minden cselekedetemnek:

Együtt Dunakilitiért!

Építsük együtt a jövőt

 A LAKOSSÁGGAL, A VÁLLALKOZÓKKAL, AZ EGYESÜLETEKKEL!

1. MODERN, ÜGYFÉLBARÁT ÖNKORMÁNYZAT

— Célom továbbra is egy ügyfélbarát, hatékony, a faluért elkötelezett hivatal működtetése, ahol jó légkör uralkodik. Ehhez minden adott: elkötelezett vezető a jegyző személyében és megfelelő szakképzettségű kiváló hivatali apparátus.

– A Közösségi Ház (IKSZT) stabil munkatársi körét anyagilag és erkölcsileg meg kell becsülni, hiszen ők programokat biztosítanak számunkra a hétköznapokon és az ünnepeken is.

– A képviselő-testületi munka alapja a partneri együttműködés, a nyíltság, a bizalom. Jó együttműködésre számítok a testület valamennyi tagjával. A bizottsági struktúra részben marad, részben változik: újra létrejön a „Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 5 fővel, és 3 tagúra csökken a „Szociális Bizottság”. Tapasztalatom szerint a hatékony bizottsági munka megkönnyíti a testület munkáját.

– Dunakiliti gazdasági helyzete stabil, de takarékossági és hatékonyságnövelő intézkedések itt is szükségesek a költségvetési keret még jobb felhasználása érdekében.

– A hivatal felújítását folytatjuk: küllemében már megújult: pl. szőnyeg a folyosón, információs tábla az előtérben, ügyfélváró, emeletre költözött a pénzügy, megújult a színházterem (székek, függönyök, színpad), zajlanak az iroda-felújítások. Épület-felújítás is szükséges (pl. mosdók teljes körű felújítása, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés, külső festés).

– Minden munkavégzésnél figyelek a törvényi előírások betartására, betartatására.

– Fontosnak tartom az önkormányzat működéséről szóló tájékoztatást a hirdetőtáblákon – melyek teljesen megújultak-, a település honlapján, de akár a Facebook-on is. Polgármesteri fogadóórákat tartok hetente a Közösségi Házban, és erre biztatom a képviselőket is.

2. PARTNERSÉG A HELYI VÁLLALKOZÓKKAL

– Továbbra is jó partnerséget szeretnék a községben működő vállalkozások és az önkormányzat között: személyes kapcsolattartással, igények felmérésével, az ígéretek teljesítésével.

– Jobb együttműködés szükséges a nagy vállalatok és a helyi kisvállalkozók között. Az önkormányzat részéről mindent megteszek ennek erősítésére.

– A Községüzemeltető Kft.-t racionálisan kell működtetni.

– Célt kell találni a laktanyaépület hasznosítására.

3. FŐ AZ EGÉSZSÉG, ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK!

– Nagy örömünkre a korábbi ciklus legfőbb célja az Egészségház megvalósult 2018-ra.

– Az egészséges életmód, a sportélet, a mozgáskultúra fejlesztéséért tenni akarókat, egyesületeket támogatni kell, de cél az összeg ésszerűbb felhasználása.

– Törekedni kell a tornacsarnok, ill. a most átadott műfüves pálya jó kihasználására.

– Támogatni kell a helyi tehetségeket, rászorulókat.

– Fontos hangsúlyozni, hogy a sport nemcsak a futballt jelenti.

– Népszerűsíteni fogom a kerékpározást, mindent megteszek a képviselő-testülettel együtt a kerékpárút kiépítéséhez szükséges tervek elkészíttetéséért Dunakiliti-Mosonmagyaróvár között. A gyalogos-, kerékpáros híd, reményeink szerint, megfelelő kezdetet jelent ehhez.

-A Honvéd Horgász Egyesülettel, a Felső-szigetközi Szabadidő- és Vízi Sport Egyesülettel együttműködve kell kihasználni a környező vizek adta lehetőségeket a jelenleginél még jobban.

–  Szabad strandot kell kialakítanunk a Kisrévi-Duna-ágon.

– A Mosoni-Duna-partot vonzóvá kell tenni újra.

4. A JÖVŐ NEMZEDÉKE, NEVELÉS-OKTATÁS

– A bölcsődés korú gyermekek ellátása megoldódik az új bölcsőde építésével. Cél: gazdaságosan működtetni az új intézményt a Kiserdei Óvodával közösen vagy önállóan.

Az iskola és az óvoda a falu élete, jövője szempontjából meghatározó intézmény. Meg kell tenni mindent a modern oktató-nevelő munka támogatásáért.

– Fent kívánom tartani a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

– Támogatni szeretném a továbbiakban is az Arany János Tehetséggondozó Programba felvételt nyert dunakiliti diákokat.

Alapítvány létrehozását tervezem, melyből az iskolás gyermektől az egyetemistáig minden rászoruló tehetség segítése, támogatása megoldott lenne.

– Növelni kell a fiatalok faluhoz való kötődését, elköteleződésüket szép élményekkel, ismeretekkel.

– Folytatni kell a telekalakítást. Ki kell jelölni sürgősen az új területet.

– Célom a játszóterek felújítása, folyamatos ellenőrzése. A Közösségi Ház udvarán és Tejfaluszigeten családi szabadidő központ kialakítása a cél.

– Cél, hogy a bérlakások felhasználása körültekintően történjen.

5. JÖVŐÉPÍTÉS AZ EGYESÜLETEKKEL

A közösségteremtőket, az egyesületeket továbbra is segíteni kell. Ebbe szeretném jobban bevonni a képviselő-testület tagjait.

A 2019-ben Dunakilitin működő és az önkormányzat által támogatott egyesületek a következők:

  1. Dunakilitiért Egyesület
  2. Dunakiliti Községi Sport Egyesület
  3. Öreg-Füzes Faluvédő és Kulturális Egyesület (Benne: Baba-Mama Klub, Szülői Munkaközösség, Őszidő Nyugdíjas Klub)
  4. Dunakiliti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
  5. Felső-szigetközi Szabadidő- és Vízi Sport Egyesület
  6. Honvéd Horgász Egyesület
  7. Dunakiliti Lovas Klub SE
  8. Magyar Vöröskereszt Dunakiliti Szervezete
  9. „Sólyom” Láng Rudolf Vadász Egyesület
  10. Vak Diákok Sportegyesülete

– Rendkívül magas szinten szeretnénk továbbvinni a kulturális programokat. A legfőbb cél e téren is: őseink örökségének megőrzése.

– Nyitott vagyok minden hasznos, értelmes ifjúsági, közösségi program támogatására a lehetőségek függvényében.

– Meg kell becsülnünk mindenkit, aki tesz, épít valamit a közösségért.

– Továbbra is szeretném támogatni a vak diákok nyári táborozását Dunakilitin.

6. AZ IDŐSEKNEK TISZTELET ÉS HÁLA!

– Az előttünk járó generáció iránti tisztelet, hála kifejezésére törekszem, megbecsülésüket erősíteni kívánom.

– Szükséges a Nyugdíjasház terveinek elkészíttetése, a kivitelezésre megoldás keresése.

– Erősíteni akarom a házi segítségnyújtás rendszerét, a beteggondozást.

7. FŐ A BIZTONSÁG!

– A közbiztonságot erősíteni kívánom Dunakilitin.

– Jobb, modernebb kamerarendszer kiépítése van folyamatban.

– Tervezem az együttműködést e téren a szomszéd településekkel is.

8. JÓ ÚTON JÁRJUNK!

– Időtálló, minőségi utakat, járdákat kell építeni.

– A mart aszfaltra meleg aszfaltot rakatni, a bel- és külterületi utak találkozását is portalanítani.

9. ÉLHETŐ, VONZÓ FALUKÖRNYEZET

– Az esztétikus falukörnyezet mindannyiunk érdeke, tegyünk meg érte minden tőlünk telhetőt!

– Ültessünk minél több fát, virágot! Óvjuk, gondozzuk környezetünket! Koncepciót kell kidolgozni az utcafásításra. Hozzunk létre Tündérkertet őshonos szigetközi fákkal!

– Tervezzük helyi termelői piac működtetését.

– Megfelelően használjuk a szelektív hulladékgyűjtőket!

– A zöldhulladék lerakóhely megfelelő működtetéséről továbbra is gondoskodni szeretnék.

10. EGYHÁZKÖZSÉGÜNK TÁMOGATÁSA

– Polgármesterként továbbra is erősíteni akarom az egyházi és világi képviselő-testület együttműködését.

– Támogatni szeretném az egyházközség által megfogalmazott célok megvalósítását.


A fenti célok csak akkor valósulhatnak meg, ha mindannyian egy irányba haladunk, összefogunk Dunakiliti biztos jövője érdekében. Hiszem, hogy így lesz, és együtt tudunk küzdeni teljes erőnkkel, szívvel és lélekkel, rendületlenül.

Dunakiliti, 2019. október 26.

Kovács Andor Tamásné polgármester

Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00 – 18.00
Cs: 14.00 – 18.00
P: 8:00 – 16.00
 

Előjegyzés alapján a: +36304521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13 – 16 óráig
Kedd: 8 – 12 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig

Körzet: Dunakiliti, Feketeerdő területi védőnői körzet

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 96.

Védőnő: Szanyi Dóra Eszter

Telefon: (3620)231 3396

E-mail: [email protected]

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
hétfőtől péntekig: 08:00-16:00
Telefon: (3620)231 3396

TANÁCSADÁS:
Csecsemő-,gyermek- és ifjúsági tanácsadás: hétfő: 09:00-11:00

Nők, várandós anyák részére tanácsadás: csütörtök: 11:00-13:00

Háziorvossal tartott tanácsadás:
hétfő: 13:00-13:45

Gyermek MSzSz: Minden hónap negyedik kedd 14:00

Tanácsadásra előre egyeztetett időpontban lehet érkezni!

Települési főépítész: M. Fábián Edit

Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal (Dunakiliti Kossuth Lajos utca 86.)

Elérhetőségek:
Telefon: +3620 268 2913
E-mail cím: [email protected]