Dunakiliti

Kiserdei Óvoda

Óvodánk 1962-ben épült, eredetileg 2 csoportban fogadta az óvodás gyermekeket. 1974-ben került sor az épület bővítésére, s ettől fogva már három csoportnyi gyermek jár hozzánk.

Óvodánk 1962-ben épült, eredetileg 2 csoportban fogadta az óvodás gyermekeket. 1974-ben került sor az épület bővítésére, s ettől fogva már három csoportnyi gyermek jár hozzánk.

Címe: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 92/a.

Tel: 96/224-508

E-mail cím: [email protected]

Weboldal: http://www.kiserdeiovi.hu/

Dunakiliti Óvodáért Alapítvány

A gyermekek nevében megköszönjük, ha élnek a felajánlás lehetőségével.

Adószám: 18980622-1-08

E-mail cím: [email protected]

„Emberiség rügyeit, gyermekeket nevelek…”
/ Sarkady Sándor /

KISERDEI ÓVODA

DUNAKILITI

Köszönjük, hogy megtisztelte Óvodánkat érdeklődésével!

Lapincs Józsefné
óvodavezető

Néhány gondolat magunkról…

VISSZATEKINTÉS:

Óvodánk 1962-ben épült, eredetileg 2 csoportban fogadta az óvodás gyermekeket. 1974-ben került sor az épület bővítésére, s ettől fogva már három csoportnyi gyermek jár hozzánk. 1993-ban fejeződött be az új konyha építése a hozzá tartozó helyiségekkel, valamint napközis ebédlővel.A volt konyha helyén csoportszoba lett, így ettől az időponttól a 4. helyiséget tornaszobaként használjuk. Büszkék vagyunk arra, hogy óvodásainkat életkoruknak megfelelő eszközökkel, jól felszerelt körülmények között nevelhetjük a mozgás örömére, a mai világban jellemző mozgásszegény életmód közepette. Kevés óvodának adatik meg ez a lehetőség. 2007 novemberében Szülői Szervezetünk Választmányának kezdeményezésére elindítottuk nevünk megváltoztatásának folyamatát, melynek során választásunk a Kiserdei Óvoda névre esett. Névválasztásunkat a szomszédságunkban elhelyezkedő kiserdő, a karnyújtásnyira lévő természet ihlette. A jövőben mind jobban szeretnénk óvodásaink figyelmét a természet szeretetére, környezetünk védelmére irányítani. Fenntartónknak köszönhetően 2008. május 1-től nevünk hivatalosan is

KISERDEI ÓVODA.

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK:

Személyzetünk száma: 10 fő.

A nevelőmunkát 7 felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus végzi, 3 szakképzett dajka segíti. Az óvoda épületében főzőkonyha működik, melyet 2007. szeptember 1-től vállalkozó üzemeltet. Az udvarrendezést, a kisebb javítási munkákat az önkormányzattal szerződésben álló Kft. végzi rendszeresen. Mivel a gyermekek igénylik a biztonságot, a szeretetet sugárzó légkört, ugyanazon személyek, óvodapedagógusok, dajkák biztosítják harmonikus fejlődésüket.

Az évek tapasztalatai során kialakítottunk egy értékrendet, melyet minden óvodapedagógusunk magáénak érez:

 • kreativitás,
 • az ismeretanyag csoportra, gyermekre lebontott tudatos, tervszerű, alkotó alkalmazása,
 • segítő, támogató, elfogadó, megengedő attitűd,
 • vidám, felszabadult játéklégkör étrehozásának képessége,
 • differenciált nevelés iránti elkötelezettség,
 • jó empátiás készség,
 • gyermek-és családcentrikusság,
 • környezettudatos szemlélet,
 • csoportmunkában való aktív, hatékony részvétel.

Pedagógiai munkánkat segítő alkalmazottak a dajkák. Munkájuk összehangolt az óvodapedagóguséval, hisz a dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával hatást gyakorol a kisgyermekre. Társunkként vesznek részt a nevelési folyamatban, sétákon, kirándulások alkalmával, illetve a gondozási feladatok ellátásában. Ismerik az egyéni bánásmód fontosságát, tudják mely tevékenységekben, mikor, hogyan vegyenek részt.

TÁRGYI FELTÉTELEINK:

Óvodánk épülete egy 3760 m2 területű fás, füves udvar közepén fekszik, ezáltal két udvarrészünk van: első és hátsó. Az első udvarrészen délelőtt mindig a kiscsoportosaink tevékenykednek, ezáltal fokozzuk biztonságérzetüket, biztosítjuk nyugodt játékukat. Udvari játékaink jól szolgálják gyermekeink fejlesztését. Udvarunkon minden korosztály mozgásigényét kielégítő játékeszköz megtalálható. Kialakítottunk zöldséges- és virágoskertet, fűszernövények nevelésére szolgáló területet, folyadék-utánpótláshoz a gyermekek részére ivókutat telepítettünk, valamint a madarak ellátására télre madáretetőket, nyárra madáritatót, vízi növények gondozására szolgáló kerti tavat.

Épületünkben 324 m2 közvetlenül az óvodások számára használt terület. Óvodai csoportszobáink száma 3, a nem csoportszoba típusú funkcionális helyiségek az alábbiak:

1 tornaszoba 1 iroda 1 nevelői szoba könyvtárral

2 gyermekmosdó-helyiség 1 felnőtt WC 1 mosó-helyiség

2 gyermek WC-helyiség 1 felnőtt öltöző

Berendezéseink, eszközállományunk a fenntartó által biztosított költségvetési pénzből évről-évre gyarapodik, modernizálódik. Ugyanakkor a faluban működő kft-k, vállalkozók adományai, a Szülői Szervezet rendezvényei, óvodánk alapítványa, pályázatokon nyert összegek is segítik tárgyi feltételeink javulását. Alapítványunkat a szülők 2004-ben hozták létre. Óvodapedagógusaink, dajkáink mindent megtesznek az esztétikus külső és belső környezet biztosítása érdekében.

NEVELÉSI ELVEINK:

Alapfelfogásunk a gyermeki személyiség tiszteletét tartja szem előtt. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtésére törekszünk, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Minden gyermeket saját képességrendszeréhez viszonyítva fejlesztünk. A családdal való aktív együttműködés alapvető feltétele céljaink megvalósulásának. Megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy óvodásaink olyan rendszerben fejlődhessenek, amely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési ütemükhöz. Nevelőmunkánkat áthatja a gyermek személyiségének tiszteletben tartása, a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vétele, az elfogadáson, szereteten, az őszinte érdeklődésen alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia.  Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik tudnak nevetni, csodálkozni, felfedezni.

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag, befogadó, elfogadó óvodai élet megteremtésére törekszünk, amely komplexitása folytán elősegíti a gyermek testi-lelki fejlődését, természetes játék-, és mozgásigényét, biztosítja sokszínű tevékenységét. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Célunk

a gyermeki személyiség kibontakoztatása, sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Óvodáskor végére, iskolára alkalmas gyermeket bízzunk a szülőre.

FŐ FELADATUNK,

mely átszövi az óvodai nevelésünk egészét: a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

Az egészséges életmód alakítása
Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés, nevelés tanulás megvalósulása
Környezettudatos magatartásra nevelés

Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja gyermekeink fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családokkal való együttműködésünk. A szülőket egyenrangú nevelőpartnernek tekintjük, amelynek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás. Nyílt, őszinte a kapcsolatunk a szülői házzal. Gyermekeink egyéni fejlődéséről folyamatosan, hitelesen tájékoztatjuk a szülőket, kérjük együttműködésüket. Az információcserének óriási nevelő szerepet tulajdonítunk. Nyílt napokat, fogadóórákat tartunk, munkadélutánokat, közös családi programokat, szülőknek szóló előadásokat szervezünk.

Tevékenységformáink

 • Játék
 • Mese – vers
 • Ének, zene, énekes játék
 • Rajzolás, mintázás, kézimunka
 • Mozgás
 • A külső világ tevékeny megismerése
 • Matematikai jellegű ismeretszerzés
 • Munkajellegű tevékenységek

ÓVODAI ÉLETÜNK MEGSZERVEZÉSE

Gyermekcsoportjainkat a felvett gyermekek életkora, létszáma, a szülők igénye függvényében alakítjuk ki. Jelenleg 3 osztott csoportunk van: kis-, középső-, nagycsoport.A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével. A rendszeresen visszatérő ismétlődések biztonságot teremtenek a gyermekekben. A jól megtervezett napirend segíti a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakulását. A csoportok napirendjét óvodapedagógusaink készítik el. E napirend alkalmazkodik a gyermekek életkorához, egyéni szükségleteikhez, alkalmat ad a differenciált tevékenységek tervezésére, folyamatosság, rugalmasság jellemzi.

Kiemelten kezeljük a szabad játék fontosságát. Törekszünk arra, hogy minden gyermek esetében, minden tevékenység során érvényesüljön a folyamatosság. Kiemelten kezeljük még a gondozás fontosságát, e folyamatban is nevelünk, építjük kapcsolatunkat óvodásainkkal, egyúttal segítjük önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző dajkákkal. Fontosnak tartjuk, hogy a napi levegőzésre, mozgásos lehetőségek kihasználására is jusson elegendő idő  Ugyancsak az óvodapedagógusok alakítják ki csoportjuk hetirendjét, egy-egy téma, tevékenység köré csoportosítva. A rugalmasság itt is érvényesül. (Kirándulások, színházlátogatás, váratlan eseményekkor történik változás.) A mese-vers és mindennapos mozgás mellett egy fő tevékenységi formát tervezünk egy napra, figyelembe véve a hét aktuális témáját.
Mindig megadjuk a lehetőséget arra, hogy a gyermekek érdeklődése, kíváncsisága, egy-egy téma felé fordulása alakítsa tevékenységeinket.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK A KISERDEI ÓVODÁBAN

Csoportban Óvodai szinten
A gyermekek születésnapjának megünneplése Egészséghét
Állatok napja Karácsony
Mikulásvárás Föld világnapja
Adventi készülődés Farsang
Húsvét Március 15.
Víz világnapja Gyermekhét
Erdei óvoda (középső csoport) Évzáró családi délután
Anyák napja
Iskolalátogatás ősszel (óvodapedagógusok)- tavasszal (nagycsoport)

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMUNKRÓL

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

Minőségfelfogásunk legfőbb célja, hogy óvodánk pedagógiai és szakmai célkitűzéseinek megfelelően működjön. A minőségi céljainknak való megfelelés biztosítja a folyamatos fejlődést a szervezetben, és a pedagógiai munkában egyaránt. Ennek eredménye, hogy nevelési programunk alapelvei és céljai egyre magasabb szinten valósulnak meg. Törekszünk arra, hogy munkánkat kiegyensúlyozott, magas színvonalú tevékenység jellemezze. Ennek érdekében feladatainkat tervszerűen, tudatosan végezzük, így szakszerű mérések, elemzések megvalósításával, a partneri igények felmérésével keressük a megújulás és jobbítás lehetőségét.

MINŐSÉGCÉLJAINK

A minőségfejlesztés célja nem más, mint a folyamatosságra, a mindenkori önértékelésre és az ebből következő fejlesztésekre való készenlét, törekvés. Ennek szellemében határoztuk meg céljainkat :

 • Helyi nevelési programunk célkitűzéseinek megvalósítása. A megvalósítás mértékét mérhetővé tesszük, egy pontozáson alapuló teljesítménymérő rendszer kidolgozásával és alkalmazásával.
 • Az óvoda szakszerű, jogszerű és gazdaságos működtetése, ahol jól érzik magukat a dolgozók. Rendszeres elégedettségmérés a teljes alkalmazotti körben kérdőívekkel, vélemények, javaslatok figyelembe vételével.
 • A partneri igényekre épülő tudatos tervezés. Elégedettség és igényfelmérés összegzése, értékelése alapján a szükséges korrekciók beépítésével a folyamatos fejlődés elérése.
 • A partnerközpontú működés kialakítása, folyamatos és állandó kapcsolat fenntartása a közvetett és közvetlen partnerekkel, hogy az elégedettség folyamatosan javuljon.

Céljainkat akkor tekintjük elértnek, ha a minőségfejlesztés megvalósítása érdekében végzett munkánk egybecseng nevelési programunk eredményes megvalósulásával. Mindkettő végső célja, hogy gyermekeink a szükségleteiknek megfelelő nevelésben részesüljenek.

Teszünk, mindezt azért, hogy minél gyakrabban „sütkérezhessünk” a boldog

gyermekek mosolyában.

Szakál Tímea – Családgondozó
Ügyfélfogadás:
Dunakiliti, Kossuth u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
H: 8.00 –12.00
Sz:8.00 –12.00
 
Ügyfélfogadási időn kívül :
 
Kistérségi Gyermekjóléti Családsegítő Központ
 
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.
Turner Zsolt
 
Fogadóóra:
K: 12.00 – 15.00
 
Cím: Dunakiliti, Kossuth L. u. 63.
(Közösségi Ház épületében)
Akadályoztatás esetén a Mosonmagyaróvári Körzeti Iroda fogadóórája
folyamatos:
H – Cs: 9.00 – 11.00 óráig ill. 13.00 – 15.00 óráig
P: 9.00 – 13.00 óráig
Dr. Csupecz Fruzsina
Telefon: 96/224-021
 
Ellátás:
H: 8.00 – 18.00
Cs: 14.00 – 18.00
P: 8:00 – 16.00
 

Előjegyzés alapján a: +36304521872 telefonszámon.

 
Fogorvosi ügyelet:
Teljesítés helye: Mosonmagyaróvár és Halászi közigazgatási területén biztosított fogorvosi
rendelők.
 
Telefon: 70/284-8240; 20/982-4645
 
Időtartam: Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától 12.00 óráig.
 
Ellátotti kör: Mosonmagyaróvár, Mosonudvar és Halászi települések közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező sürgősségi ellátást igénylők.
2018. április 1-től Dunakiliti és Feketeerdő lakcímkártyával rendelkező lakosai is
jogosultak az ellátásra.
Aesculap gyógyszertár:
dr. Lengyel Anna, dr. Tóth-Boros Eszter
Dunakiliti, Kossuth u. 96/A.
 
Telefon: 96/224-123
E-mail cím: [email protected]
 
Nyitvatartás:
H, Sz, Cs, P: 8.00-14.30
K: 13.00–18.00
Dr. Rimóczi Natasa – Vegyes Háziorvosi Praxis
 
 
Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 96. (Egészségház)
 
Telefon: 96/224-582
 
Rendelési idő:
 
Orvosi rendelő:
Dunakiliti, Kossuth u. 96.;
Feketeerdő, Árpád tér 1.
 
H-Cs: 8.00 – 10.00 Feketeerdő;
H, Cs: 10.00 – 12.00 Dunakiliti;
K: 13.00 – 17.00 Dunakiliti;
K: 11.00 – 12.00 Tanácsadás;
Sz, P: 8.00 – 11.00 Dunakiliti
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13 – 16 óráig
Kedd: 8 – 12 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás
 
Jegyző ügyfélfogadása:
Dunakiliti: Hétfő: 13 – 16 óráig
Feketeerdő: Szerda: 13 – 16 óráig
 
Pénztári órák:
Kedd: 8 – 10 óráig
Csütörtök: 14 – 16 óráig

Körzet: Dunakiliti, Feketeerdő területi védőnői körzet

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 96.

Védőnő: Szanyi Dóra Eszter

Telefon: (3620)231 3396

E-mail: [email protected]

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
hétfőtől péntekig: 08:00-16:00
Telefon: (3620)231 3396

TANÁCSADÁS:
Csecsemő-,gyermek- és ifjúsági tanácsadás: hétfő: 09:00-11:00

Nők, várandós anyák részére tanácsadás: csütörtök: 11:00-13:00

Háziorvossal tartott tanácsadás:
hétfő: 13:00-13:45

Gyermek MSzSz: Minden hónap negyedik kedd 14:00

Tanácsadásra előre egyeztetett időpontban lehet érkezni!

Települési főépítész: M. Fábián Edit

Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal (Dunakiliti Kossuth Lajos utca 86.)

Elérhetőségek:
Telefon: +3620 268 2913
E-mail cím: [email protected]